Anglisci > Nauka > Lesson Materials and Class Handouts > Konspekty i nie tylko > Test diagnostyczny z gramatyki języka angielskiego dla uczniów szkoły średniej
InstaLing
Test diagnostyczny z gramatyki języka angielskiego dla uczniów szkoły średniej Drukuj Poleć znajomemu
Średnia ocena użytkownika Brak ocen

Drogi Uczniu!
Niniejszy test pozwoli Ci na sprawdzenie swoich wiadomości oraz umiejętności z gramatyki języka angielskiego. Składa się on ze 100 zadań, za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, a więc maksymalnie możesz otrzymać 100 punktów. Połówki punktu nie są przyznawane, uważaj zatem nawet na drobne błędy, np. w pisowni wyrazów. Czas na wykonanie testu to 60 minut. Poszczególne zadania zaopatrzone są w instrukcje oraz przykłady - zostaniesz zapoznany/a z nimi przed przystąpieniem do wypełnienia testu. Sprawdź, czy polecenia są dla Ciebie zrozumiałe, gdyż podczas testu dodatkowe informacje nie będą udzielane. Wszelkie niejasności zgłoś przed rozpoczęciem testu. Życzę powodzenia! CZĘŚĆ I : Podkreśl właściwą formę.

Przykład: This is us/our/ours computer.

1. They have/are/is from Cracow.
2. Are/--/Do you speak French?
3. He live/lives/living in Scotland.
4. Look! What is she doing/do/does?
5. That/Those/There teachers teach German.
6. My mum can swim/swims/swimming but I can't.
7. There is a/an/-- apple over there.
8. Who like/does like/likes chocolate?
9. My father likes read/reads/reading books.
10. What are they interested in/on/at ?
11. I need a/some/any time to do it.
12. The man who/which/what is sitting there is my uncle.
13. I can play a/the/-- piano quite well.
14. My parents are at --/the/a home now.
15. This is more/most/the most interesting film I know.
16. I'd like a/some/an water, please.
17. I feel bad/more bad/worse than yesterday.
18. Money are/is/be not very important.
19. Whose pen is it? It's my/me/mine.
20. Do you have a/some/any books in English?
21. I can run very fast/fastly/faster.
22. She understands Spanish, isn't/doesn't/can't she?
23. There/It/They are a lot of chairs in this classroom.
24. This is John/John's/Johns' girlfriend.
25. Cats do not like mouses/mice/mices at all.
26. I meet/will meet/meeting you at the station tomorrow.
27. Last week I meet/have met/met a very strange person.
28. This cat has been/is/was with us since Christmas.
29. I haven't done/didn't do/don't do homework yet.
30. My daughters/daughters'/daughter's names are Deborah and Barbara.
__________/ 30 pkt


CZĘŚĆ II: W każdym zdaniu występuje błąd - jeden z wyrazów jest niepoprawny. Podkreśl
go oraz zastąp prawidłowym.


Przykład: She name is Barbara. ___Her__

31. She has been a teacher since 2 years. ________
32. I know English very good. ________
33. I always go to school by foot. ________
34. This hotels are very expensive. ________
35. He decided to repair his car herself. ________
36. This plane will take away at 4 o'clock. ________
37. Do you have some brothers or sisters? ________
38. Today is the one of May 2000. ________
39. Please, hurry up. I don't have many time. ________
40. I don't want it and she doesn't want it, too. ________
41. I have to make my homework now. ________
42. My brother is good in football. ________
43. See you in Tuesday! ________
44. Could you look out my children while I'm away? ________
45. My sister has 3 years old. ________ _________ / 15 pkt


CZĘŚĆ III: Z podanych elementów ułóż zdania twierdzące, przeczące lub pytające.

Przykład: are / how / you ?
How are you ?

46. is / beautiful / she / person / the / I / most / know .
___________________________________________________________________________

47. not / are / help / we / tomorrow / to / going / you .
___________________________________________________________________________

48. from / friend / where/ come / does /your ?
___________________________________________________________________________

49. introduce / please / you / yourself / could ?
___________________________________________________________________________

50. go / you / time / bed / did / what / to / yesterday ?
___________________________________________________________________________

51. my / hers / it / not / bag / this / is / is .
___________________________________________________________________________

52. a/ when / I / not / chocolate / was / I / child / did / like .
___________________________________________________________________________

53. in / one / my / there / room /only / chair / is .
___________________________________________________________________________

54. chess / is / playing / interesting / very .
___________________________________________________________________________

55. languages / speak / many / you / can / how ?
___________________________________________________________________________

56. ago / house / years / built / the / was / two.
___________________________________________________________________________

57. back / she / come / will / when ?
___________________________________________________________________________

58. hospitals / not / you / must / in /smoke .
___________________________________________________________________________

59. ever / Italy / to / sister / been / your / has ?
___________________________________________________________________________

60. please / hamburgers / I / two / would / like .
___________________________________________________________________________

61. used / parents / my / travel / a / to / lot .
___________________________________________________________________________

62. room / are / in / you / my / doing / what ?
___________________________________________________________________________

63. would / if / you / what / do / found / you / gold ?
___________________________________________________________________________

64. few / help / know / a / people / who / I / can / us .
___________________________________________________________________________

65. they / not / here / should / often / so / come .
___________________________________________________________________________
__________ / 20 pkt


CZĘŚĆ IV: Wstaw wyrażenia w nawiasach w odpowiedniej formie.

Przykład: He ______________ (like) computers.
He ______ likes____ (like) computers.

66. My friend ____________________ (tell) me an interesting story last week.
67. If you ____________________ (work) hard, you will pass the exam.
68. Paper ____________________ (make) from wood.
69. I ____________________ (cook) when the telephone rang.
70. She should ____________________ (thank) you for everything.
71. Why ____________________ (be) you late again?
72. How long _________you__________ (have) your car ?
73. As soon as Patrick____________________ (arrive) we can start to eat.
74. I ____________________ (give) a CD player for my birthday three years ago.
75. We want ____________________ (leave) for Warsaw next week.
76. Sarah ____________________ (not invite) us to the party yesterday.
77. If I were you I ____________________ (take) this job.
78. _____________________ (ride) a bike is very difficult for me.
79. My cousin likes _____________________ (get) letters.
80. What time __________ they__________ (go) to work tomorrow?
___________ / 15 pkt


CZĘŚĆ V: Przetłumacz wyrażenia w nawiasach na język angielski.

Przykład: Is _________________(masz na imię) Steven?
Is ____your name____ (masz na imię) Steven?

81. When my friends ____________________ (skończą) lessons, they will visit me.
82. Where ____________________ (byłeś) you yesterday?
83. ____________________ (Powiedz) Kate that I have her pen.
84. ____________________ (Chodźmy) to the park!
85. They ____________________ (mają zamiar) sell this house.
86. Look! She ____________________ (rozmawia) with Ms Brown.
87. ____________________ (Nie śpiewaj) in the classroom!
88. Some time ago I used ____________________ (wstawać) very early.
89. They ____________________ (nie kupili) a new computer last week.
90. My neighbour always __________________ (czyta) a newspaper in the morning.
91. I ____________________ (chciałabym) thank you for everything.
92. I know how to solve the problem and my father knows it, ___________________ (także).
93. ____________________ (Czy musimy) do it now?
94. Janet is a very good student, ____________________ (czyż nie)?
95. I do not need your help, I can ____________________ (zrobić) the shopping myself.
96. This car ____________________ (będzie sprzedany) next week.
97. I ____________________ (oglądałem) a film when Mike came.
98. Can ____________________ (poproszę) orange juice, please?
99. My grandparents live on ____________________ (trzecim) floor.
100. If she ____________________ (zadzwoni), tell her I am in the office.
__________ / 20 pkt


Maksymalna ilość punktów otrzymana ze wszystkich zadań _______________ / 100

INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA TESTU


1. Każdy uczeń otrzymuje 1 test składający się z 6 stron. Po sprawdzeniu, potwierdza otrzymanie pełnego oraz czytelnego kompletu.
2. Uczeń zapoznaje się z częścią wstępną testu (Drogi Uczniu ...), część ta może być przeczytana na głos przez nauczyciela.
3. Nauczyciel wyjaśnia instrukcje dotyczące poszczególnych części testu, a także odpowiada na wszelkie niejasności. Podczas testu wyjaśnień nie powinno się udzielać.
4. Uczeń wpisuje na pierwszej stronie swoje imię i nazwisko oraz klasę.
5. Uczeń przystępuje do wykonania testu - czas 60 minut.

  KLUCZ DO TESTU


Część I (Podkreśl właściwą formę.)

1. ARE 11. SOME 21. FAST
2. DO 12. WHO 22. DOESN'T
3. LIVES 13. THE 23. THERE
4. DOING 14. -- 24. JOHN'S
5. THOSE 15. THE MOST 25. MICE
6. SWIM 16. SOME 26. WILL MEET
7. AN 17. WORSE 27. MET
8. LIKES 18. IS 28. HAS BEEN
9. READING 19. MINE 29. HAVEN'T DONE
10. IN 20. ANY 30. DAUGHTERS'
Punktacja: każda poprawna odpowiedź - 1 pkt. Nie przyznajemy połówek punktów.
Maksymalna ilość punktów : 30


Część II (W każdym zdaniu występuje błąd ...)

31. SINCE - FOR 41. MAKE - DO
32. GOOD - WELL 42. IN - AT
33. BY - ON lub FOOT - CAR/TRAIN... 43. IN - ON
34. THIS - THESE/THOSE/THE 44. OUT - AFTER
35. HERSELF - HIMSELF 45. HAS - IS
36. AWAY - OFF  
37. SOME - ANY  
38. ONE - FIRST  
39. MANY - MUCH  
40. TOO - EITHER  

Punktacja: każda poprawna odpowiedź - 1 pkt. Nie przyznajemy połówek punktów.
Maksymalna ilość punktów : 15


Część III (Z podanych elementów ułóż zdania twierdzące, przeczące lub pytające.)

46. She is the most beautiful person I know.
47. We are not going to help you tomorrow.
48. Where does your friend come from?
49. Could you introduce yourself, please?
50. What time did you go to bed yesterday?
51. This is not my bag, it is hers.
52. When I was a child I did not like chocolate.
53. There is only one chair in my room. / In my room there is only one chair.
54. Playing chess is interesting.
55. How many languages can you speak?
56. The house was built two years ago.
57. When will she come back?
58. You must not smoke in hospitals.
59. Has your sister ever been to Italy?
60. I would like two hamburgers, please.
61. My parents used to travel a lot.
62. What are you doing in my room?
63. What would you do if you found gold?
64. I know a few people who can help us.
65. They should not come here so often.


Punktacja: każda poprawna odpowiedź - 1 pkt. Użycie poprawnego szyku zdania, nieprzewidzianego w kluczu, należy uznać za odpowiedź prawidłową. Błąd spowodowany niepoprawnym przepisaniem wyrazu (np. zamiast neighbour - neigbour/ neighboure itp.) nie powoduje utraty punktu za poszczególne zadanie. Brak jednego z wyrazów lub dodanie wyrazów traktowane jest jako odpowiedź niepoprawna. Nie przyznajemy połówek punktów.
Maksymalna ilość punktów : 20


Część IV (Wstaw wyrażenia w nawiasach w odpowiedniej formie.)

66. told
67. work
68. is made
69. was cooking
70. thank / have thanked
71. are
72. have you had
73. arrives
74. was given
75. to leave
76. did not invite
77. would take
78. riding
79. getting
80. will they go / are they going

Punktacja: każda poprawna odpowiedź - 1 pkt. Poprawne użycie innej konstrukcji gramatycznej, nieprzewidzianej w kluczu, należy uznać za odpowiedź poprawną. Nie przyznajemy połówek punktów.
Maksymalna ilość punktów : 15


Część V (Przetłumacz wyrażenia w nawiasach na język angielski.)

81. finish 91. would like to
82. were 92. too / as well
83. tell 93. do we have to
84. Let's go 94. isn't she
85. are going to 95. do
86. is talking 96. will be sold / going to be sold
87. Don't sing 97. was watching
88. to get up 98. I have
89. didn't buy 99. the third
90. reads 100. telephones / calls / phones

Punktacja: każda poprawna odpowiedź - 1 pkt. Użycie poprawnego synonimu, nieprzewidzianego w kluczu należy uznać za odpowiedź prawidłową. Nie przyznajemy połówek punktów.
Maksymalna ilość punktów : 20

   KARTOTEKA TESTU


1. Nazwa testu: TEST DIAGNOSTYCZNY Z GRAMATYKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKOŁY ŚREDNIEJ

2. Zakres materiału :
Liczebniki główne i porządkowe.
Czasowniki: 'to be', 'can', 'must' / 'have to', 'should'.
Przedimki osobowe i nieosobowe.
Liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych.
Określniki wskazujące (this/that/these/those).
Forma dzierżawcza 's / s'.
Konstrukcja 'too' oraz 'either'.
Doczepki pytaniowe (... isn't it?).
Przyimki.
Konstrukcja 'let's ...'.
Tryb rozkazujący.
Przymiotniki dzierżawcze (my, your...).
Zaimki dzierżawcze (mine, yours ...).
Zaimki zwrotne (myself ...).
Konstrukcja 'there is/are'.
Konstrukcja 'would like'
Określniki 'some/any/a few/much/many'.
Stopniowanie przymiotników.
Tworzenie przysłówków.
Czasowniki 'do' i 'make'.
Czas Present Simple.
Czas Present Continuous.
Czas Past Simple.
Konstrukcja 'used to'.
Czas Past Continuous.
Czas Present Perfect.
Czas Future Simple.
Konstrukcja 'be going to'.
Zdania czasowe określające przyszłość.
Zdania warunkowe typu I i II.
Strona bierna.
Konstrukcje '...ing' i 'to ...' (gerund i infinitive).
Zaimki względne (who / which).
Zwroty frazeologiczne (phrasal verbs).

Zakres materiału realizowany jest w klasie I.

3. Określenie przeznaczenia testu:
Celem testu jest wstępna diagnoza znajomości gramatyki języka angielskiego, umożliwiająca rozróżnienie poziomu wiedzy i umiejętności, jaki reprezentują uczniowie. Test może być wykorzystany do analizy wyników uczniów rozpoczynających naukę w szkole średniej jak i określenia wyników po pierwszym, drugim czy też trzecim roku nauki w szkole średniej (w zależności od poziomu zaawansowania uczniów oraz realizowanego programu w szkole średniej). Pozwala to zarówno nauczycielowi jak i uczniowi na zwrócenie uwagi, które części materiału są najlepiej i najsłabiej opanowane. Analiza wyników może również przyczynić się do zindywidualizowania procesu przyswajania wiedzy poprzez pracę nie tylko nad samym opanowaniem materiału, ale także wykształceniem efektywnych strategii uczenia się.

4. Rodzaj testu: różnicujący, standaryzowany, szerokiego użytku, pisemny.
5. Formy zadań:

CZĘŚĆ TESTU FORMA ZADANIA LICZBA ZADAŃ
I Wielokrotny wybór. 30
II Poprawa błędów. 15
III Budowanie zdań z podanych elementów. 20
IV Wstawianie wyrażeń w odpowiedniej formie. 15
V Tłumaczenie wyrażeń na język angielski. 20


6. Plan testu:

STRUKTURA GRAMATYCZNA NUMER ZADANIA ILOŚĆ
ZADAŃ
ILOŚĆ
ZADAŃ
W %
Liczebniki główne i porządkowe.
38, 99 2 2
Czasownik 'to be'. 1, 45, 71 3 3
Czasownik 'can'. 6, 55 2 2
Czasowniki 'must' i 'have to'. 58, 93 2 2
Czasownik 'should'. 65, 70 2 2
Przedimki osobowe i nieosobowe. 7, 13, 14 3 3
Liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych. 18, 25 2 2
Określniki wskazujące (this/that/these/those). 5, 34 2 2
Forma dzierżawcza 's / s'. 24, 30 2 2
Konstrukcja 'too' oraz 'either'. 40, 92 2 2
Doczepki pytaniowe (... isn't it?) 22, 94 2 2
Przyimki. 10, 33, 42, 43 4 4
Zdania rozkazujące, prośby i propozycje. 83, 84, 87, 98 4 4
Przymiotniki dzierżawcze (my, your...).Zaimki dzierżawcze (mine, yours ...). 19, 51 2 2
Zaimki zwrotne (myself ...). 35, 49 2 2
Konstrukcja 'there is/are'. 23, 53 2 2
Konstrukcja 'would like'. 60, 91 2 2
Określniki 'some/any/a few/much/many'. 11, 16, 20, 37, 39, 64 6 6
Stopniowanie przymiotników. 15, 17, 46 3 3
Tworzenie przysłówków. 21, 32 2 2
Czasowniki 'do' i 'make'. 41, 95 2 2
Czas Present Simple. 2, 3, 8, 48, 90 5 5
Czas Present Continuous. 4, 62, 86 3 3
Czas Past Simple. 27, 50, 52, 66, 74, 82, 89 7 7
Konstrukcja 'used to'. 61, 88 2 2
Czas Past Continuous. 69, 97 2 2
Czas Present Perfect. 28, 29, 31, 59, 72 5 5
Konstrukcje czasu przyszłego: Future Simple i 'be going to'. 26, 47, 57, 80, 85 5 5
Zdania czasowe określające przyszłość. 73, 81 2 2
Zdania warunkowe typu I. 67, 100 2 2
Zdania warunkowe typu II. 63, 77 2 2
Strona bierna. 56, 68, 96 3 3
Konstrukcje '...ing' i 'to ...' (gerund i infinitive). 9, 54, 75, 78, 79 5 5
Zaimki względne (who / which) 12, 64 2 2
Zwroty frazeologiczne (phrasal verbs). 36, 44 2 2
RAZEM: 100 100 100


UCZEŃ POTRAFI NUMER ZADANIA POZIOM WYMAGAŃ KATEGORIA CELU
Wybrać poprawną
formę językową
spośród kilku podanych.
1 P A
2 P
3 P
4 P
5 P
6 P
7 P
8 P
9 P
10 P
11 P
12 PP
13 P
14 P
15 P
16 P
17 P
18 PP
19 P
20 P
21 PP
22 P
23 P
24 P
25 PP
26 P
27 P
28 P
29 P
30 P
Znaleźć błąd w zdaniu
i poprawić go.
31 P B
32 P
33 P
34 P
35 PP
36 PP
37 P
38 P
39 P
40 PP
41 P
42 P
43 P
44 PP
45 P
Ułożyć poprawne zdania
z podanych wyrazów.
46 P B
47 P
48 P
49 PP
50 P
51 P
52 P
53 P
54 PP
55 PP
56 PP
57 P
58 P
59 P
60 P
61 PP
62 P
63 PP
64 PP
65 P
Przekształcić podaną
formę gramatyczną
w kontekście.
66 P B
67 PP
68 PP
69 PP
70 P
71 P
72 P
73 PP
74 PP
75 P
76 P
77 PP
78 P
79 P
80 P
Przetłumaczyć wyrażenia
z języka polskiego
na język angielski
oraz użyć w kontekście.
81 PP U
82 P
83 P
84 P
85 PP
86 P
87 P
88 PP
89 P
90 PP
91 PP
92 P
93 PP
94 PP
95 P
96 PP
97 PP
98 PP
99 P
100 PP


Kategoria celów:
A - zapamiętywanie treści
B - rozumienie treści
U -

Poziom wymagań:
P - podstawowy
PP - ponadpodstawowy


SPRAWDZANA UMIEJĘTNOŚĆ IL. ZADAŃ NA POZ. PODST. IL. ZADAŃ NA POZ. PONADPODST. KATEGORIA CELU
Wybrać poprawną formę językową spośród kilku podanych. 26 4 A
Znaleźć błąd w zdaniu i poprawić go. 11 4 B
Ułożyć poprawne zdania z podanych wyrazów 13 7 B
Przekształcić podaną formę gramatyczną w kontekście. 9 6 B
Przetłumaczyć wyrażenia z języka polskiego na język angielski oraz użyć w kontekście. 9 11 U
RAZEM: 68 32  

7. Warunki testowania:
Uczniowie powinni mieć oddzielne stanowiska pracy, uniemożliwiające kontakt z pozostałymi osobami, niedopuszczalne jest korzystanie z notatek oraz podręczników.
Uczniowie zostają poinormowani o instrukcjach uzupełniania zadań przed przystąpieniem do pisania testu.
Cytuj ten artykuł na swojej stronie

Komentarze użytkowników (0)

Żaden komentarz nie wystawiony

Dodaj swój komentarzmXcomment 1.0.4 © 2007-2017 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


                          ISSN: 2080-6760
Forgot Password?


ling.pl - darmowy słownik internetowy: słownik 2 mln haseł
[Szukaj w słowniku]
darmowy sownik angielski


 
Anglisci.pl    2004 - 2017,      ISSN: 2080-6760 Reklama w portalu Anglisci.pl Kontakt z redakcj
| Angielski gramatyka i nauka słówek | słownik angielsko polski | słownik polsko angielski | Katalog: szkoły i kursy językowe |
| asdf.pl | Forum językowe | Program Insta.Ling dla szkół i nauczycieli |